Environment Policy

Environmental policy for Gecea Euro Trading
Our company manufactures and distributes boating. This means that our actions affect our environment and climate on Earth. Gecea will therefore reduce the impact on the environment as far as is technically possible and economically feasible. This will take place in the areas where our activities have the greatest impact, namely, manufacturing, transportation and warehousing.
• We will keep us informed of and comply with the requirements imposed on us in the environmental laws, social requirements and our customers’ requirements.

• We will work proactively and seek continuous improvement in environmental performance.

• We will, wherever possible priority to the materials, products, and services that involve a smaller environmental impact compared with other products.

• We will recycle / reuse of packaging and packaging materials.

• We impose environmental requirements on our suppliers and partners as far as possible.

• All staff (including management and owners) should be given the chance to go Sweboats industry-specific environmental training or other appropriate training.

• All employees must be involved and invited to suggest improvements in our environmental performance.

• Environmental work will be continuously developed and improved by action plans and targets are continuously monitored and environmental revised annually after season.

• We will show openness, information about the company’s environmental efforts on our website www.gecea.com and be responsive to changes in the environment.

Gothenburg on 1 December 2016.

 

Miljöpolicy för Gecea Euro Trading AB

Vårt företag tillverkar och distribuerar båttillbehör. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Gecea ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen tillverkning, transporter och lager.

  • Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Vi ska arbeta proaktivt och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
  • Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
  • Vi skall återvinna/återanvända förpackningar och förpackningsmaterial.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
  • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå Sweboats branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
  • Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt miljöarbetet årligen revideras efter avslutad säsong.
  • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete på vår hemsida www.gecea.com och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Göteborg den 1 december 2016.